Egotag Skilte & Reklame

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler og kontrakter, der indgås mellem Egotag Skilte & Reklame (CVR-nr. 30401263) og en køber, i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom imellem parterne.

§ 1. Tilbud og aftale
Stk. 1. Afgivne tilbud er gældende for skriftlig accept fra købers side indtil 7 dage fra tilbudsdagen.

Stk. 2. Har køber anmodet Egotag Skilte & Reklame om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Egotag Skilte & Reklame berettiget til at få dette arbejde betalt, og aftale herom anses for indgået straks køber fremsætter anmodning om sådan udarbejdelse. Der henvises i øvrigt til nedenfor § 2, stk. 3, nr. g).

§ 2. Pris
Stk. 1. Alle priser er ekskl. moms, levering og miljøbidrag.

Stk. 2. Aftalte priser mellem Egotag Skilte & Reklame og køber samt de af Egotag Skilte & Reklame afgivne tilbud og ordrebekræftelser er baseret på dagspriser og underkastet forbehold for ændrin-ger i lønninger, materialepriser, valutakurser, fragter, toldsatser, offentlige afgifter og bestemmel-ser samt øvrige omkostninger.

Stk. 3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Egotag Skilte & Reklame berettiget til at kræve beta-ling for:

a) Ekstraarbejde som følge af, at det grundmateriale køberen har givet Egotag Skilte & Rekla-me, viser sig at afvige fra købers oplysninger eller viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
b) Ekstraarbejde som følge af, at køberen rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
c) Ekstraarbejde som følge af, at køberen foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
d) Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med køberen efter aftalens indgåelse.
e) Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af køberens digitale eller analoge mate-riale og værktøj, efter levering har fundet sted.
f) Ekstraarbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet køberens forhold.
g) Udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, korrekturer, prøvetryk m.m. jf. i øvrigt ovenfor § 1, stk. 2.
h) Miljøbidrag der fastsættes af Egotag Skilte & Reklame i forbindelse med levering.
i) Arbejde i forbindelse med opnåelse af kommunal tilladelse til skiltning mv.


§ 3. Levering
Stk. 1. Afgivne leveringstilsagn er uden forbindende for Egotag Skilte & Reklame indtil ordrebekræf-telse.

Stk. 2. Alle ordrer leveres medmindre andet er bestemt i aftalen ab fabrik, Hjørring, og anses for leveret når produktet er klar til afhentning hos Egotag Skilte & Reklame. Er det aftalt at orden skal forsendes til kunden, anses produktet som leveret, når det er klar til forsendelse.

Stk. 3. Risikoen overgår til køber ved produktets levering jf. stk. 2. Dette gælder, uanset om Egotag Skilte & Reklame helt eller delvist har påtaget sig at betale fragtomkostninger m.v.

Stk. 4. Egotag Skilte & Reklame påtager sig alene forsendelse af ordrer efter forudgående aftale herom, ligesom Egotag Skilte & Reklame ikke påtager sig nogen form for forsendelsesrisiko der påhviler køber i alle henseender.

Stk. 5. Egotag Skilte & Reklames forpligtelse til at overholde aftalte leveringstider bortfalder ved købers manglende overholdelse af aftalte tidspunkter for levering på Egotag Skilte & Reklames adresse af manuskript, digitalt og andet materiale, korrekturændringer og lignende før og under produktion. Ved sådan forsinkelse hæfter køber for Egotag Skilte & Reklames tab og/eller ekstra omkostninger begrundet i forsinkelsen.

Stk. 6. Afhenter køber ikke produktet til aftalt tid, opbevares produktet hos Egotag Skilte & Rekla-me for købers regning og på dennes risiko. Egotag Skilte & Reklame er alene forpligtet til at opbeva-re ikke afhentede produkter i 30 dage fra levering, hvorefter Egotag Skilte & Reklame er berettiget til at lade produkter bortskaffe og destruere for købers regning.

Stk. 7. Egotag Skilte & Reklames har ret til at udskyde de aftalte leveringstider som følge af nedbrud på maskiner, driftssvigt, svigt i leverancer fra forsyning-, tele- eller netselskaber, med optil 4 hverdage uden at dette medfører forsinkelse.

§ 4. Betaling
Stk. 1. Netto kontant inden 8 dage efter leveringsdato. Hvis leverancen kan opdeles, har Egotag Skilte & Reklame ret til successiv levering og til at fremsende faktura for hver enkelt dellevering.

Stk. 2. Overskridelse af de i stk. 1 anførte betalingsbetingelser medfører pligt for kunden til at beta-le renter, rykkegebyrer, inkassogebyrer samt kompensationsgebyr iht. den til enhver tid gældende rentelove. Renter og gebyrer beregnes af det til enhver tid skyldige beløb inkl. påløbne omkostnin-ger. Ethvert modtaget beløb dækker forlodsmorarenter og derefter hovedstol af gælden til Egotag Skilte & Reklame med afskrivning på ældste fakturaer først.

Stk. 3. Er købers forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt eller inden for den aftalte tid, er Egotag Skilte & Reklame berettiget til delvis fakturering.

Stk. 4. Ved købers manglende betaling til Egotag Skilte & Reklame er Egotag Skilte & Reklame, uan-set om købet fastholdes eller hæves, berettiget til umiddelbart at standse alt arbejde på og alle leverancer af ordrer indgået med køber, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt.

Stk. 5. Hvis Egotag Skilte & Reklame ikke kan opnå fuldgod dokumentation for købers evne til at betale forfaldne eller kommende fakturaer på igangværende arbejder, er Egotag Skilte & Reklame berettiget til at standse alt arbejde på og alle leverancer af ordrer, indtil en af Egotag Skilte & Re-klame forlangt sikkerhed er etableret.

Stk. 6. Såfremt en køber har opnået kvantum- loyalitets eller en anden form for rabat på leveringer fra Egotag Skilte & Reklame, har Egotag Skilte & Reklame i tilfælde af manglende eller forsinket be-taling ret til at straks og uden forudgående varsel at annullere og tilbageføre sådanne rabatter og afkræve køber betaling herfor.

Stk. 7. Egotag Skilte & Reklames er berettiget til at fremsætte krav om forudbetaling af hele eller dele af ordresummen, såfremt Egotag Skilte & Reklame finder anledning hertil før eller under pro-duktion.

Stk.8. På Egotag Skilte & Reklames anmodning er køberen til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Egotag Skilte & Re-klame forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§ 5. Skilte, bannere og facadearbejde
Stk. 1. Hvis der ved nedtagning af gammel facadeskiltning dukker skader op på facaden, f.eks. hul-ler, råd, fugt, svamp, eller der findes forældede elinstallationer m.m., omfatter monteringsarbejdet ikke reetablering af facaden, elinstallationer m.m. inden montering af nye facadeskilte.

Stk. 2. Egotag Skilte & Reklame kan være behjælpelig med at fremskaffe godkendelse hos kommu-nens tekniske afdeling, hvis bestilleren skriftligt anmoder herom. Køber bliver i så fald faktureret særskilt efter Egotag Skilte & Reklame gældende timesats.

Stk. 3. Hvis montører påføres ventetid, merarbejde, ekstrakørsel, overnatninger m.m. på grund af mangler, fejl og lignende på arbejdspladsen eller aflæsningsstedet, vil Køber blive faktureret sær-skilt for ekstratimer efter Egotag Skilte & Reklame til enhver tid gældende timesats.

Stk. 4. Alt arbejde, som skal foretages i terræn, kræver rør- & kabeltegning (også ved håndgrav-ning). Det er købers ansvar og for dennes regning, at der fremskaffes kabel- og ledningstegninger inden arbejdet påbegyndes.

Stk. 5. Tilbud og/eller ordrebekræftelse der omfattet opsætning og montering af skilte, bannere mv. er afgivet under forudsætning af, at jordbunden er fri for fremmede materialer, herunder jern, beton og større sten. Monteringsarbejde af pyloner og skiltestandere omfatter ikke bortkørsel af jord, reetablering af belægning m.v.

Stk. 6. Egotag Skilte & Reklame er berettiget til at udsætte monteringsarbejde som følge af vejrfor-hold uden køberen tildeles misligholdelsesbeføjelser eller kan kræve erstatning.

§ 6. Ejendomsret, ophavsret m.v.
Stk. 1. Ophavsretten til de af Egotag Skilte & Reklame udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Egotag Skilte & Reklame og må ikke uden Egotag Skilte & Reklames godkendelse overlades til tredjemand. Dette gælder uanset om materialet er udarbejdet i fysisk form eller digitalt.

Stk. 2. Hvad Egotag Skilte & Reklame har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mel-lemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen, er Egotag Skilte & Reklames ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Stk. 3. Det i stk. 2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

Stk. 4. Egotag Skilte & Reklame har ret til at producere et rimeligt antal trykprøver til eget brug. Trykprøverne må alene anvendes af Egotag Skilte & Reklame i markedsføringsmæssigt øjemed med respekt af fortrolige forhold med den enkelte køber. Trykprøverne må ikke benyttes til salg.

Stk. 5 Egotag Skilte & Reklame forbeholder sig i videst muligt omfang ejendomsretten til det leve-rede materiale indtil betaling er sket. Egotag Skilte & Reklame har således ret til at nægte udleve-ringer af delleverancer af nogen art i tilfælde af manglende eller forsinket betaling.

§ 7. Forsinkelse
Stk. 1. Indtræder forsinkelse, er køber kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt det er aftalt, at levering skal ske til nøjagtig bestemt tid, og da under forbehold af § 9, stk. 1-2.

§ 8. Mangler
Stk. 1. Egotag Skilte & Reklame har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende. Dette gælder også, hvor køber ikke ønsker eller afstår fra korrektur og prøvetryk.

Stk. 2. Egotag Skilte & Reklame tager forbehold for tolerancer på op til 2 % af angivne størrelser angivet i tilbud og ordrebekræftelse. Endvidere tages forbehold for en kvantumstolerance på 10% mer- eller mindrelevering af aftalt oplag samt forbehold for nuanceforskel i angivne farver.

Stk. 3. Såfremt køber selv tilvejebringer materiale til leverancen, bærer køber selv ansvaret for fejl og mangler herved ligesom Egotag Skilte & Reklame ikke har ansvar for fejl og mangler ved leveren-cen, der skyldes egenskaber ved leveret materiale eller såfremt det leverede materiale undergår forandring eller skade under produktionen uanset om dette skyldes de anvendte produktionstek-nikker. Egotag Skilte & Reklame har ligeledes intet ansvar for fejl i tilfælde hvor køber har leveret en færdig fil til tryk, der ikke bearbejdes af Egotag Skilte & Reklame inden produktion.

Stk. 4. Reklamation over mangler ved leverancer må fremsættes skriftligt senest 8 dage efter leve-rancens modtagelse. Eventuelle transportskader skal dog fremsættes umiddelbart efter varens modtagelse og dokumenteres med transportdokumenter med påtegnet forbehold ligesom der er krav om fotodokumention for skaden. Undlades reklamation, eller reklamerer køber for sent, mi-ster køber adgang til at gøre manglen gældende.

Stk. 5. Egotag Skilte & Reklame påtager sig alene og efter eget valg enten at udbedre manglen eller at foretage hel eller delvis omlevering eller give et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er således ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning for tab i anledning af mangler ved det leverede, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra Egotag Skilte & Reklames side. I øvrigt henvises til § 9, stk. 1-2.

§ 9. Force majeure
Stk. 1. I tilfælde af forsinkelse og/eller mangler ved det leverede har Egotag Skilte & Reklame intet ansvar, såfremt forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art og enhver om-stændighed, som Egotag Skilte & Reklame ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkata-strofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig va-reknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

Stk. 2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i stk. 1 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørers forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i stk. 1 nævn-te omstændigheder eller virksomheds ophør.

§ 10. Egotag Skilte & Reklames misligholdelse
Stk. 1. Køber er ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning for tab i anledning af mang-ler, forsinkelse eller andet, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra Ego-tag Skilte & Reklames side.

Stk. 2. Egotag Skilte & Reklame hæfter ikke for købers eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

§ 11. Tredjemands rettigheder
Stk. 1. Egotag Skilte & Reklame har intet ansvar for købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, va-remærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Egotag Skilte & Reklame sig ansvar over for tredjemand i anledning af købers manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand til-kommende rettigheder, holder køber Egotag Skilte & Reklame skadesløs for et sådant ansvar. Kø-ber er pligtig til at acceptere, at tvister i denne relation kan anlægges med rette værneting ved samme domstol, som behandler spørgsmålet om Egotag Skilte & Reklames ansvar over for tredje-mand.

§ 12. Ansvar
Stk. 1. Egotag Skilte & Reklame er alene ansvarlig for personskade, som det leverede produkt for-volder (produktansvar), i det omfang et sådant ansvar udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbe-stemmelser i Lov om Produktansvar, og Egotag Skilte & Reklames ansvar for sådan personskade er begrænset til skade, som ifølge ufravigelige lovbestemmelser i produktansvarsloven endeligt skal afholdes af Egotag Skilte & Reklame.

Stk. 2. Egotag Skilte & Reklame er aldrig ansvarlig for anden produktansvarsskade end personskade. Egotag Skilte & Reklame er således aldrig ansvarlig for skader på ting eller anden skade, herunder – men ikke begrænset til – skade, som voldes på købers eller andres produktion, skade på produkter som emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse pro-dukter indgår.

Stk. 3. Egotag Skilte & Reklame hæfter ikke og er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Stk. 4. I det omfang Egotag Skilte & Reklame pålægges produktansvar over for tredjemand i videre omfang end anført i § 12, stk. 1-3, skal køber holde Egotag Skilte & Reklame skadesløs, således at Egotag Skilte & Reklame ikke stilles ringere, end det der fremgår af § 12, stk. 1-3, samt afholde de i forbindelse med sagen afholdt faktiske omkostninger. Køber er pligtig til at acceptere, at tvister i denne relation kan anlægges med rette værneting ved samme domstol, som behandler spørgsmål om Egotag Skilte & Reklames ansvar for produkter leveret til køber.

Stk. 5. Egotag Skilte & Reklame har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Egotag Skilte & Reklames, men som er overladt denne af køberen med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Egotag Skilte & Reklame har udført. Egotag Skilte & Reklame er dog ansvar-lig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Ego-tag Skilte & Reklame eller af en af Egotag Skilte & Reklames medarbejdere. Køberen må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

Stk. 6. Egotag Skilte & Reklames erstatningsansvar er i alle henseender begrænset til kr. 1.000.000.

§ 13. Persondata
Stk. 1. Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for Egotag Skilte & Reklame løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos Egotag Skilte & Reklame, er iagttaget.

§ 14. Underleverandører
Stk. 1. Egotag Skilte & Reklame er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underle-verandører.

§ 15. Trykkested
Stk. 1. Egotag Skilte & Reklame er i særlige tilfælde berettiget til at blive anført som trykkested på trykarbejdet.

§ 16. Værneting og lovvalg
Stk. 1. Retten i Hjørring eller Vestre Landsret er værneting efter Egotag Skilte & Reklames valg ved-rørende ethvert mellemværende opstået i anledning af købet. Egotag Skilte & Reklame er dog be-rettiget til at anlægge sag ved købers hjemting eller en anden ret, der efter reglerne i retsplejelo-ven er værneting for kravet.

Stk. 2. Alle tvister, som måtte opstå mellem Egotag Skilte & Reklame og køber, herunder fortolkning af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal udelukkende afgøres efter dansk ret. Købe-loven finder anvendelse, medmindre der ved disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gjort afvigelse herfra.